Jak dołączyć do PSDZ (Polskie Stowarzyszenie Dachów Zielonych)?

Członkiem Polskiego Stowarzyszenia Dachów Zielonych może zostać każda osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych. Przystępując do Stowarzyszenia, należy zaakceptować jego statutowe cele oraz złożyć pisemną deklarację zawierającą rekomendację 2 członków założycieli lub członków Stowarzyszenia. O przyjęciu nowych członków decyduje Zarząd, uchwałą podjętą nie później niż w ciągu 2. miesięcy od daty złożenia deklaracji.